Obchodní podmínky

Lada Skulilová

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej ebooku (elektronické knihy)

Výchova bez nežádoucích podvědomých vzorců
aneb Vyvarujte se nechtěných rodičovských chyb

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro poskytování (placených nebo zdarma) produktů v digitální podobě (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „ebook“) přes webové rozhraní www.ladaskulilova.cz.

2. Nákup ebooku probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.ladaskulilova.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než ebook koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním ebooku. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Dokončit nákup e-booku“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:
 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 2. Důležité pojmy (definice)

 3. Odpovědnost

 4. Informace na webu (recenze)

 5. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 6. Cena Produktu a platba

 7. Dodací podmínky

 8. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 9. Autorská práva a mlčenlivost

 10. Odstoupení od Kupní smlouvy

 11. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 12. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 13. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je: Lada Skulilová
IČ: 69199434
S místem podnikání: Tyršova 724, Lipník nad Bečvou, 75131
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: 604716490
Adresa pro doručování elektronické pošty: skulilova@gmail.com

2. KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.ladaskulilova.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí ebook. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Kupujícímu není přístupná (pro Vás jako Kupujícího budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).  

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. PRODUKT

Produkt je e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

7. OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

8. CENA

Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.   

9. WEB, WEBOVÉ ROZHRANÍ

Internetové stránky s doménou https://ladaskulilova.cz

10. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Odpovědnost

Jako Kupující berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Prodávající neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.  

Ebook slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v ebooku.

IV. Informace na webu (recenze)

Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Prodávajícího (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Prodávající mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.

V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.  

2. POPIS PRODUKTU

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného Produktu (ebooku) včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Na Webu naleznete podrobné informace ke Konzultaci. 

3. OBJEDNÁNÍ EBOOKU

Pro objednání ebooku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Prodávající se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Závazně objednat a zaplatit“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu na vaši elektronickou adresu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. OBJEDNÁNÍ KONZULTACÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ KONZULTACE:

 • Konzultaci je možno objednat prodejním formulářem na Webu, 
 • nebo poté, co se v rámci konzultačního hovoru dohodneme na poskytnutí/realizace konkrétní jednorázové Konzultace nebo zvýhodněného balíčku více Konzultací.
 • Zašlu Vám na Váš e‑mail shrnutí objednávky s uvedením Vašeho jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e‑mailu, uvedení objednané Konzultace nebo balíčku Konzultací a jejich cenu. Současně Vám v e‑mailu zašlu aktuální znění obchodních podmínek, informaci o zpracování osobních údajů a fakturu za objednanou Konzultaci/balíček Konzultací. Doručením Vašeho e‑mailu, kterým odpovíte na můj e‑mail se shrnutím objednávky a objednávku potvrdíte (čímž současně i udělíte souhlas s VOP), je Kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou. V případě, že objednávku nepotvrdíte do 10 dní ode dne, kdy jsem Vám ji e‑mailem zaslala, objednávka je uplynutím 10. dne automaticky zrušena.
VI. Cena Produktu a platba

1. CENA EBOOKU
Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena ebooku. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru ebooku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Závazně objednat a zaplatit“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u ebooku v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

4. CENA KONZULTACE: Cena Konzultace je uvedena na Webu a je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.
Sjednanou kupní cenou či cenou za poskytnutí konzultace (dále jen „Cena“) je cena uvedená u Konzultací v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

5. ZPŮSOB PLATBY
Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkt co nejdříve dodán.

Bezhotovostně okamžitým bankovním převodem pomocí platebních tlačítek bank. Tento převod zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s.

Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned). Platby kartou zajišťuje taktéž společnost ComGate Payments, a.s.

Společnost Comgate poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. a ze strany této společnosti mi nejsou předávány.

– Základní vysvětlení o průběhu plateb najdete zde: https://help.comgate.cz/docs/o-platebnich-metodach

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
IČ: 27924505, DIČ: CZ27924505

E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY
V případě bezhotovostního bankovního převodu na můj účet je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření kupní Smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platběKupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření kupní Smlouvy.
V případě, že byste chtěli Konzultaci realizovat dříve než 10 dnů od uzavření Smlouvy, je nutné cenu uhradit před konáním Konzultace.

O přijetí platby vám vystavím a na váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad – fakturu, kterou u platby online platební kartou obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VII. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ EBOOKU
Digitální obsah (ebook) vám bude ve formátu .pdf, nebo .epub (zvolíte z nabídky při stahování) zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 

Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

2. DODACÍ LHŮTA
Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou bude ebook dodán obratem po provedení platby.

Digitální obsah Produktu zdarma vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

3. PŘÍSTUPNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU
Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě vám budu digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný na neomezenou dobu, nejdéle však do ukončení mé podnikatelské činnosti.

4. NÁKLADY NA DOPRAVU
S ohledem na charakter produktu (ebooku) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

5. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

6. Po dodání Produktu (ebooku) si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

8. Za propojení digitálního obsahu Produktu s vaším digitálním prostředím nesete odpovědnost Vy jako Kupující.9. ZPŮSOB DODÁNÍ KONZULTACÍ: Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. U dálkově realizovaných Konzultací uzavřením Smlouvy souhlasíte s využitím komunikačního prostředku (nebo některé z nabízených komunikačních prostředků, je-li více variant), a to včetně poskytnutí součinnosti potřebné pro takový způsob komunikace. Je-li komunikační prostředek závislý na připojení k internetu nebo jiným technickým prvkům, pak uzavřením Smlouvy se zavazujete k tomu, že si takové připojení nebo technické prvky k dodání Konzultace zajistíte a vytvoříte si i vhodné prostředí pro dodání Konzultace. V případě, že tomu tak bez mého zavinění nebude a jen kvůli tomu nebude moci být v dohodnutém termínu Konzultace dodána, nejedná se z mé strany o nedodání Konzultace ani porušení Smlouvy. Vyžaduje-li využití komunikačního prostředku zadání přístupových údajů, poskytnu Vám je před zahájením Konzultace, zpravidla zasláním na Váš e‑mailový kontakt. Přístupové údaje se zavazujete uchovávat tak, aby k nim neměla přístup jiná osoba a nemohlo dojít k jejich zneužití.

10. TERMÍN DODÁNÍ KONZULTACÍ:
Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí Konzultací budou vždy mezi námi dohodnuty buď e‑mailem, SMS nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny. Zavazuji se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny pro poskytnutí první Konzultace v době do 20 dnů od uzavření Smlouvy, pokud již nebude moje kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemohu nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Pokud jste Spotřebitel, pak termín v době 14 dnů od uzavření Smlouvy s Vámi sjednám jen na základě Vašeho výslovného požadavku, aby bylo s plněním z mé strany započato (tj. Konzultace poskytnuta) během této 14denní lhůty, ve které má jinak spotřebitel možnost od uzavřené Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit.

11. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte (nepřipojíte) na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku IX. těchto VOP.

12. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a jak Vy, tak já se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez vašeho výslovného souhlasu je nesdělovat třetím osobám.

VIII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

Digitální obsah (ebook) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf, resp. .epub. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

IX. Autorská práva a mlčenlivost

1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Prodávající. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Kupujícímu pro vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  

X. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Objednáním a zaplacením ebooku výslovně souhlasíte s tím, že vám ebook (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání
důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete
nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete
využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním
vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou
z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla),
případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit
od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte
z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz,
který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).
      

3. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.  

4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem nebo těmito VOP. Pokud by z vaší strany jako Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší a já jsem oprávněna vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení vašich povinností vznikla.

5. Je-li Vám společně s ebookem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva na dárek (bonus) účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

6. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

7. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak. 

8. KONZULTACE:
– Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí Konzultace a jste-li Spotřebitelem, pak na základě Vaší výslovné žádosti můžu začít s plněním mých povinností ze Smlouvy ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že pokud byly služby splněny (tj. Konzultace poskytnuta) před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemáte právo od Smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ).

– Pokud by ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy byla splněna jen část služeb a od Smlouvy jste odstoupili, bude Vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

XI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že ebook při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že ebook byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí ebooku.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu ebooku za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového ebooku bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový ebook bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru ebooku přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím ebooku věděli, že ebook má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením ebooku.

6. Pokud vám nebyl ebook dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam ebook nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamace z důvodu spočívajícím v obsahu produktů je vyloučena. Kupující je povinen seznámit se s obsahem Produktů jak v rámci popisu na stránkách Prodávající, tak si může vyžádat dodatečné informace u Prodávající písemně a/nebo v rámci domluveného telefonátu apod.

8. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu skulilova@gmail.com nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

9. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba (Konzultace) rozpor s jeho Objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část či z obdobných technických důvodů na straně Prodávající. Vadu je povinen uplatnit u Prodávající e‑mailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Prodávající potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s Objednávkou.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese skulilova@gmail.com.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývajících.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Jako Poskytovatel dodržuji kodexy chování vyplývající pro mě z odvětví mého podnikání.

5. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

6. Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2023.